Tour miền trung

4 ngày 5 đêm Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm Đà Nẵng
4 ngày 5 đêm Đà Nẵng
4 ngày 5 đêm Huế
3 ngày 4 đêm Huế
4 ngày 5 đêm Huế
4 ngày 3 đêm Thiên Cầm
3 ngày 2 đêm Thiên Cầm
3 ngày 2 đêm Biển Xuân Thành Hà Tĩnh
1 2 3 7