Từ 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ

3 ngày 2 đêm Phú Quốc
3 ngày 2 đêm Cao Bằng - Bắc Cạn
4 ngày 5 đêm Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm Đà Nẵng
4 ngày 5 đêm Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm Thiên Cầm
3 ngày 2 đêm Thiên Cầm
1 2 3 4